• Home
  • /Projekat UN WOMEN
  • /Projekat UN WOMEN: “Žene iz ruralnih područja – jednake, nezavisne, aktivne”

Projekat UN WOMEN: “Žene iz ruralnih područja – jednake, nezavisne, aktivne”

Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima devastirane opštine Babušnica. To će se postići kroz bolji pristup ruralnih žena resursima za poljoprivrednu proizvodnju, njihovom smanjenom neformalnom zapošljavanju i povećanom učešću u donošenju odluka na lokalnom nivou. Aktivnosti su međusobno povezane i zasnovane na odličnom poznavanju kandidata podnosioca prijave o lokalnim uslovima, položaju žena u ruralnim područjima, kao i višegodišnoj bliskoj saradnji sa svim relevantnim lokalnim akterima.

Ceo projekat je u skladu sa NAP specifičnim ciljem 2.5., a svaki rezultat doprinosi specifičnoj meri iz NAP-a:

2.5.1. Obezbeđen ženama jednak pristup resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje (R1),
2.5.2. Podrška ženama iz ruralne sredine za razvoj preduzetničke incijative u poljoprivredi i izvan nje (R2),
2.5.3 Jednako učešće žena i muškaraca iz ruralnih sredina u donošenju odluka, i u razvoju i jačanju ženskog liderstva (R3).

Očekivani rezultati projekta:

R1. Obezbeđen jednak pristup ženama resursima za poljoprivrednun proizvodnju

Indikator 1. Povećan udeo žena među korisnicima subvencija,
Indikator 2. Povećan broj žena koje poseduju zemljište/koriste zemljište za organsku poljoprivrednu proizvodnju,
Indikator 3. Najmanje 3 lokalne institucije povećale su kompetencije u odnosu na položaj žena u ruralnim područjima,
Indikator 4. Povećan broj žena sa zaštićenim zdravstvenim, socijalnim, penzionim i radnim pravima,
Indikator 5. Štampano i distribuirano 400 letaka; 40 majica; 3 nastupa na lokalnoj televiziji,
Indikator 6. Organizovano 4 okupljanja sa predstavnicima lokalnih institucija na temu pristupa žena različitim pravima,
Indikator 7. Najmanje 1.300 građana Babušnice i okolnih sela informisano o rezultatima projekta.

R2. Smanjena neformalna zaposlenost žena u ruralnim sredinama u okolini Babušnince

Indikator 1. 20 žena je steklo znanja i veštine i dobilo sertifikate za proizvodnju organske hrane,
Indikator 2. Proizvedeno 2.500 kilograma organskog povrća iz staklenika,
Indikator 3. Najmanje 8 žena je započelo samostalnu proizvodnju organskog povrća,
Indikator 4. Najmanje 5 žena je dobile podsticaje iz lokalnog budžeta.

R3. Povećano učešće žena u donošenju odluka na lokalu

Indikator 1. Broj žena koje učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou (mesne zajednice),
Indikator 2. Broj žena koji se uključio u inicijative/projekte koji se sprovode u ruralnim sredinama,
Indikator 3. Broj žena koje su započele NVO/aktivno se uključile u rad neke od postojećih NVO.

Početak projekta: 1 Jul 2018.
Kraj projekta: 30 Jun 2019.