• Home
 • /Archive by category ' Projekti '

Archive For: Projekti

EU PRO Projekat: “Organska Zona”

Ovaj projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Opšti cilj projekta: Da doprinese unapređenju socijalne kohezije i uključivanju bugarske manjine iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim oblastima opština Babušnica i Dimitrovgrad, ekonomskim osnaživanjem sa posebnim fokusom na žene.

Specifični ciljevi projekta: Povećati zapošljivost bugarske manjine koja živi u ruralnim sredinama opština Babušnica i Dimitrovgrad (posebno žena), sprovođenjem sertifikovane obuke iz oblasti organskog uzgoja.

Trajanje projekta: 8 meseci

Tokom trajanja projekta biće sprovedene sledeće aktivnosti:

 • Obuka o organskoj proizvodnji (izbor, obuka, sertifikacija)
 • Nabavka plastenika i proizvodnja (postavljanje plastenika, sadnja povrća)
 • Razvoj inovativnog proizvoda – korporativni poklon
 • Organizacija promotivnog događaja
 • Promocija i medijska kampanja
 • Nadgledanje i ocenjivanje

Krajnji korisnici:

 • članovi porodica ljudi uključeni u projekat – najmanje 70 ljudi
 • nezaposleno stanovništvo opštine Babušnica i Dimitrovgrad – najmanje 2600 osoba, posebno žene iz socijalno ugroženih grupa – najmanje 1000
 • lokalna samouprava Babušnica koja je odredila da se 25% sredstava za razvoj poljoprivrede usmerava na žene kako bi se pokrenula proizvodnja i prerada voća, povrća i mleka
 • lokalna samouprava Dimitrovgrad, koja strateška dokumenta u oblasti turizma i ruralnog razvoja zasniva na unapređenju organske proizvodnje i snabdevanja zdravom hranom
 • mediji – emitovanjem informacija putem televizije i radija o mogućnosti pokretanja sopstvene proizvodnje i promocije zdravog načina života i konzumiranja organskih proizvoda.
 • građani opština Babušnica i Dimitrovgrad i šireg pirotskog okruga (92.479 stanovnika), posebno različite ugrožene grupe, pružanjem informacija o zdravoj ishrani.

Rezultati koje treba ostvariti:

 1. Uspešno sprovedena obuka za organsku proizvodnju povrća
 2. 20 ljudi iz bugarske manjine i srpske nacionalnosti (uglavnom žene) steklo je nove veštine i znanja o organskoj proizvodnji, a 10 njih je dobilo plastenike i motokultivatore
 3. Proizvedena organska paprika i paradajz kroz inovativnu proizvodnju u plastenicima
 4. Inovativni proizvod – korporativni poklon koji se proizvodi i promoviše
 5. Medijsko izveštavanje o projektu

Projekat je  osmišljen na način da dodatno osnažuje žene sa sela – učesnice ranijih projekata Udruženja, žene koje imaju iskustva u organskoj proizvodnji i preradi, poseduju sertifikate za rad u ovim oblastima. Tokom ovog projekta oni će preuzeti ulogu mentora, koji će nadgledati i kontrolisati proces proizvodnje i prerade povrća, u skladu sa principima organske proizvodnje.

EUPRO_O1_Cir_Web_Standard

Read more →

 

Projekat “Ruke koje hrane svet” realizovan od strane BOŠ uz podršku Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID)

Naziv projekta: Ruke koje hrane svet

Od svog osnivanja naša organizacija se bavi osnaživanjem žena na selu i dobro je informisana o svim njihovim potrebama i problemima. Da bismo pristupili rešavanju njihovih problema i poboljšali njihov položaj od pre 3 godine uključili smo ih u organizaciju proizvodnje i omogućili im pristup tržištu. Projekat je odgovor na njihovu potrebu za resursima kako bi se poboljšala proizvodnja.

Uključivanje žena sa sela u aktivnosti javnog zagovaranja rezultiraće povećanim učešćem žena u donošenju odluka na lokalnom nivou i direktnom učešću u razvoju javne politike u lokalnoj zajednici.

Cilj projekta: Poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Specifični cilj: Donošenje Odluke o izradi Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje na teritoriji opštine Babušnica do oktobra 2019. godine.

Period implementacije: Od 1. maja do 31. oktobra 2019. godine

Rezultati:

 • Ženama obezbeđen jednak pristup resursima za poljoprivrednu proizvodnju,
 • Povećano učešće žena u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Video:


USAID_Horiz_Serbian_CMYK_2-ColorBOS logo web RGB

Read more →

 

Projekat UN WOMEN: “Žene iz ruralnih područja – jednake, nezavisne, aktivne”

Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima devastirane opštine Babušnica. To će se postići kroz bolji pristup ruralnih žena resursima za poljoprivrednu proizvodnju, njihovom smanjenom neformalnom zapošljavanju i povećanom učešću u donošenju odluka na lokalnom nivou. Aktivnosti su međusobno povezane i zasnovane na odličnom poznavanju kandidata podnosioca prijave o lokalnim uslovima, položaju žena u ruralnim područjima, kao i višegodišnoj bliskoj saradnji sa svim relevantnim lokalnim akterima.

Ceo projekat je u skladu sa NAP specifičnim ciljem 2.5., a svaki rezultat doprinosi specifičnoj meri iz NAP-a:

2.5.1. Obezbeđen ženama jednak pristup resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje (R1),
2.5.2. Podrška ženama iz ruralne sredine za razvoj preduzetničke incijative u poljoprivredi i izvan nje (R2),
2.5.3 Jednako učešće žena i muškaraca iz ruralnih sredina u donošenju odluka, i u razvoju i jačanju ženskog liderstva (R3).

Očekivani rezultati projekta:

R1. Obezbeđen jednak pristup ženama resursima za poljoprivrednun proizvodnju

Indikator 1. Povećan udeo žena među korisnicima subvencija,
Indikator 2. Povećan broj žena koje poseduju zemljište/koriste zemljište za organsku poljoprivrednu proizvodnju,
Indikator 3. Najmanje 3 lokalne institucije povećale su kompetencije u odnosu na položaj žena u ruralnim područjima,
Indikator 4. Povećan broj žena sa zaštićenim zdravstvenim, socijalnim, penzionim i radnim pravima,
Indikator 5. Štampano i distribuirano 400 letaka; 40 majica; 3 nastupa na lokalnoj televiziji,
Indikator 6. Organizovano 4 okupljanja sa predstavnicima lokalnih institucija na temu pristupa žena različitim pravima,
Indikator 7. Najmanje 1.300 građana Babušnice i okolnih sela informisano o rezultatima projekta.

R2. Smanjena neformalna zaposlenost žena u ruralnim sredinama u okolini Babušnince

Indikator 1. 20 žena je steklo znanja i veštine i dobilo sertifikate za proizvodnju organske hrane,
Indikator 2. Proizvedeno 2.500 kilograma organskog povrća iz staklenika,
Indikator 3. Najmanje 8 žena je započelo samostalnu proizvodnju organskog povrća,
Indikator 4. Najmanje 5 žena je dobile podsticaje iz lokalnog budžeta.

R3. Povećano učešće žena u donošenju odluka na lokalu

Indikator 1. Broj žena koje učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou (mesne zajednice),
Indikator 2. Broj žena koji se uključio u inicijative/projekte koji se sprovode u ruralnim sredinama,
Indikator 3. Broj žena koje su započele NVO/aktivno se uključile u rad neke od postojećih NVO.

Početak projekta: 1 Jul 2018.
Kraj projekta: 30 Jun 2019.

Read more →

 

„ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA-JEDNAKE, NEZAVISNE, AKTIVNE“

Kako bi se pokrenule promene vezane za rešavanje problema seoskih žena u opštini Babušnica, UG “Lužničke rukotvorine – Ž.E.C” sprovodi projekat “Žene iz ruralnih područja – jednake, nezavisne, aktivne”.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN WOMEN) u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji finansira Evropska unija.

Cilj projekta je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Rezultati:

 1. Obezbeđen ženama jednak pristup resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
 2. Podrška ženama iz ruralne sredine za razvoj preduzetničke incijative u poljoprivredi i izvan nje,
 3. Jednako učešće žena i muškaraca iz ruralnih sredina u donošenju odluka, i u razvoju i jačanju ženskog preduzetništva.

 UN WOMEN

Read more →

 

I MI POSTOJIMO

Ciljna grupa: 60 starih lica koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora a kojima je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.
Udaljena planiska sela: Rakov Dol,Radosinj,Jasenov Del, Berin Izvir,Vuči Del, Vava
Grupa aktivnosti:Uspostavljanje usluga socijalne zaštite, razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta.

Trajanje projekta: 01.06.2017-30.11.2017

Read more →

 

DA BUDEMO VIDLJIVI – INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA

CILJ PROJEJTA JE: SOCIJALIZACIJA STARIJIH ŽENA I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENO SOCIJALNE SEGMENTE LOKALNE SAMOUPRAVE, UKAZIVANJEM NA POŠTOVANJE PRAVA NA DOSTVOJANSTVENO STARENJE

CILJNA GRUPA: STARIJE ŽENE KOJE  ŽIVE NA TERITORIJI OPŠTINE BABUŠNICA, KAO I SEOSKIM I RURANIM POGRANIČNIM SELIMA.

Trajanje projketa 01.11.2017-31.08.2018

 

Read more →

 

MOJ IZBOR-zelena nada- JA MOGU

moj izbor

 • Osposobljavanje žena sa invaliditetom ili mentalno intelektualnim smetnjama za rad u plasteničkoj proizvodnji, kroz organizovanje edukativnih predavanja I radionica koje će realizovati sertifikovani predavači.
 • Upošljavanje žena sa invaliditetom I mentalno intelektualnim poteškoćama, kupovinom I montiranjem 5  plastenika sa pratećom opremom, podizanje organskih zasada voća I povrća.
 • Poboljšanje života uposlenih žena sa invaliditetom I njihovih porodica , ostvarivanjem prihoda od prodaje sopstvenih proizvoda.
 • Formiranje udruženja OSI , stvaranje mreže OSI udruženja u okruženju,  primenom  stečenog stanja I iskustva iz organske plasteničke proizvodnje.
 • Osnivanje socijalnog preduzeća prateći ekonomsku održivost ovog projekta

Trajanje projketa 12 meseci 01.06.2017 – 31.05.2018

Read more →

 

U Babušnici uručeni plastenici sa opremom i sertifikati za organsku proizvodnju

Polaznicama obuke iz organske proizvodnje, koju je organizovala opština Babušnica u saradnji sa Centrom za edukaciju Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju „SERBIA ORGANIKA“, uručeni su sertifikati o završenoj 5 – dnevnoj obuci.
Na prigodnoj svečanosti koja je upriličena u sali III opštine Babušnica, sertifikate je uručio predsednik Skupštine opštine Babušnica, Dejan Lazarević. On je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što se u ovaj pionirski posao uključuje i opština, te da će lokalna samouprava svim zainteresovanima za ovaj vid poljoprivrede pružiti svaku vrstu logističke i tehničke pomoći. On je takođe naglasio da će lokalna samouprava u projekciji budžeta za iduću godinu planirati za poljoprivredu značajnija sredstva koja će biti plasirana u agrar putem projektnog finansiranja.
Karolina Stamenković, predsednica Udruženja građana „ LUŽNIČKE RUKOTVORINE“ – Ž.E.C. iz Gorčinca, koje realizuje projekat „Zelena linija“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, uručila je pet plastenika i opremu za plasteničku proizvodnju, polaznicama koje su prema svim kriterijumima bile nabolje rangirane. Plastenike sa opremom dobile su: Lidija Dragutinović iz Gornjeg Krnjina, Maja Mitić iz Ljuberađe, Julija Aleksić iz Vave, Slađana Mijalković iz Radoševca i Valentina Nikolić iz Babušnice. U toku je postupak uklljučivanja u sertifikovanu organsku proizvodnju odnosno potpisivanje ugovora sa ovlašćenokontrolnom organizacijom CIN iz Beograda,
Svečanosti su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Babušnica, načelnica Opštinske uprave i šef Odseka za finansije, lokalnu poresku administraciju i javne nabavke.

plastenici9k

Read more →

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Babušnica, 12. septembar 2016. –  Udruženje građana „Lužničke rukotvorine – Ženski etno centar” iz Gorčinca, kod Babušnice počelo je sa realizacijom projekta „Zelena linija“, koji ima za cilj da doprinese ekonomskom osnaživanju  ugroženih grupa, posebno žena i osoba sa invaliditetom. Projekatfinansijski podržavaju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES sa 1.613.191,00RSD, dok je udruženje obezbedilo sopstveno  učešće  od 188.100,00 RSD.

Tokom sprovođenja projekta dvadeset ženakoje žive u višečlanim seoskim  domaćinstvima i ostvaraju prihode samo odzemljoradnje,imaće priliku da pohađaju sertifikovanu obuku o organskom uzgajanju povrća, što će im pomoći da pokrenu sopstvenu proizvodnju.

Nakon obuke će pet žena, tri iz ekonomskinajugroženijih porodica i dve sa invaliditetom, dobiti plastenike i opremu za plasteničku proizvodnjui tako biti spremne da počnu da se bave organskom proizvodnjom povrća.

Sve žene koje će biti podržane kroz projekat su dugoročno nezaposlene, imaju registrovano gazdinstvo i starosti su između 30 i 55 godina.

Za sve dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte:

Karolina Stamenković (predsednica udruženja)

Tel: 069684735, 010384735

Mail:    zecentar@yahoo.com,

Internet sajt: www.ognjista.rs
sponzori

Read more →